فصلنامه مطالعات ترجمه – شماره ۵

سال دوم، شماره ۵، بهار ۱۳۸۳

فهرست مطالب:

  • رویکردی نقش گرا به ساختار اطلاعاتی جمله در ترجمه – علیرضا خان جان
  • فرهنگ در ترجمه و ترجمه عناصر فرهنگی – حسن هاشمی میناباد    

چکیده مقاله های انگلیسی   

  • جملات فارسی با افعال انتهایی در ترجمه همزمان – کریم شعبانی  
  • صحت، صراحت و سلاست در ترجمه متون دینی – سالار منافی اناری
  • مشخصه های آلفا، بتا و گاما در ترجمه – رامین رحیمی
  • ترجمه متون علمی – طاهر سرحدی