فصلنامه مطالعات ترجمه – شماره ۹

سال سوم، شماره ۹، بهار ۱۳۸۴

فهرست مطالب:

– ترجمه بازی های زبانی و صنایع لفظی با نگرشی خاص به ترجمه جناس – حسن هاشمی میناباد

– راهبردهای همزمان در ترجمه شعر « خطاب به مارگریت – دنباله » سروده ماتیو آرنولد – فرهاد کولی نیا ، حسین ملانظر

 

چکیده های مقاله های انگلیسی   

– جایگاه ادب فارسی در انگلیسی – سالار منافی اناری

– رویکرد جدید در ترجمه متون مطبوعاتی – احسان بخشنده ، پرویز مصلی نژاد

– منبع شناسی ترجمه شعر فارسی به زبان انگلیسی – رامین خانبگی

– شکل آزمون و عملکرد ترجمه آموزان – رامین رحیمی

– چارچوبی برای ارزیابی ترجمه – علی اکبر خمیجانی فراهانی

– مبتدا در ترجمه – سعید کتابی ، ابوالفضل مصفا جهرمی

– نمایه سالانه مطالعات ترجمه