فصلنامه مترجم – شماره ۶

سال دوم، شماره ۶، تابستان ۱۳۷۱

فهرست مطالب:

 • چند روایت برگزیده – دکتر ابراهیم شکورزاده
 • ترجمه در نخستین سده های اسلامی – دکتر سیدمحمد حسینی
 • فرهنگ اصطلاحات ترجمه؛ میل ترکیبی کلمات – علی خزاعی فر  
 • گفتگو با مهدی سحابی در باره طرف خانه سوان
 • ترجمه: میان محدودیت و آزادی – ک.د د کیوس  مترجم: عبدالله کوثری
 • ویرایش و نقد ترجمه
 • دامن سرو بلند آسان نمی آید بدست؛ نقدی بر کتاب طرف خانه سوان – صالح حسینی  
 • نقش عناصر فرهنگی در ترجمه آثار ادبی؛ نقدی بر کتاب آلیس در شگفت زار – سرور جواهریان  
 • تکنیک های آموزش ترجمه – آلن داف  مترجم: سیدمحمدرضا هاشمی
 • آشنایی با مترجمان معاصر – احمد میرعلایی  
 • نقدی بر کتاب یک نظریه ترجمه از دیدگاه زبانشناسی – گلناز مدرسی قوامی  
 • ندای آغازسهراب سپهری  مترجم: محمدعلی مختاری اردکانی
 • گفت و گو مهدی اخوان ثالث  مترجم: ناصر محمدی
 • دعوت طاهره صفارزاده  مترجم: محمود هاشمی کرمانی