بحثی درباره ترجمه آثار ارنست همينگوی در ايران

قصد مقاله حاضر، ارزيابي مختصري از آثار ترجمه شده همينگوي، نويسنده نامدارآمريکايي، است. اما پيش از آن مهم است که منظر تئوريک خود را در اين ارزيابي روشن کنيم. پس در آغاز به تعريف متن ادبي و اصول ترجمه متن ادبي مي پردازيم. و در مرحله بعد چون در نهايت هر نويسنده اي و هر نوشته اي « بازتاب روح زمانه است.»۱ نخست مضمون آثار همينگوي يا آنچه « تجربه زندگي» او خوانده مي شود مورد مطالعه قرار مي گيرد و سپس به سبک او مي پردازيم که بازتاب زمانه و تجربه زندگي اوست؛ و در نهايت به تحليل نه چندان ژرف ترجمه هاي آثار او خواهيم پرداخت و مي کوشيم نشان دهيم که آيا مضمون و سبک آثار همينگوي به زبان فارسي برگردان شده است يا نه.