علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

آموزش زبان

اصطلاح keep track of
اصطلاح keep track of
1
Angel این اصطلاح در جملات بالا به معنی "حساب چیزی را نگه داشتن" است.

‎بالا