فصلنامه مترجم – شماره ۱۱ و ۱۲

 

سال سوم، شماره ۱۱-۱۲، پاييز و زمستان ۱۳۷۲

 

فهرست مطالب:

– پیر ترجمه؛ زندگی نامه ای از یوجین نایدا – دکتر مجدالدین کیوانی

– حذف و اضافه در ترجمه – جواد کمالی

– اهمیت مولفه های معنایی فعل در ترجمه – علی خزاعی فر

– گزارشی از غمنامه سزار – شهریار بلور

– زبان معانی القرآن (پاسخ نقد) – محمدباقر بهبودی

– گفتاری در باره دارالترجمه ها و ترجمه رسمی – بهرام دانش

– معرفی ترجمه مکبث

– یادداشت هایی در باره ترجمه – پیتر نیومارک – مترجم: علی خزاعی فر

– از پست و بلند ترجمه (گزیده کتب و مقالات ترجمه)

– نقدی بر فرهنگ اصطلاحات اسامی – محمدرضا دربیگی نامقی

– همراه با مترجم – علی خزاعی فر

– نقد و ویرایش دانشجویی

 

نقد ادبی   

– موقعیت کنونی نقد ادبی در ایران – حسن عابدینی

– ویژگی های بنیادین نقد ادبی روس – رنه ولک – مترجم: عبدالله کوثری

– وحدت و انسجام هکلبری فین – ریچارد پ.آدامز – مترجم: انوشه حمزه ای

– داستان های راجارائو – رابرت جی.ری – مترجم: نیما ابراهیم نژاد