فصلنامه مطالعات ترجمه – شماره ۱۰

سال سوم، شماره ۱۰، تابستان ۱۳۸۴

 

فهرست مطالب:

– نهضت ترجمه و آغاز حیات فکری نوین در عصر قاجار- مریم شادمحمدی

– ارزشیابی کیفیت ترجمه – غلامرضا تجویدی

– ترجمه متون دینی : مشکلات ، راهبردها و استنتاج ها – ابوالفضل مصفا جهرمی ، سعید کتابی ، حیدرعلی میمنه

– ترجمه ادبی به عنوان نوشتار – بهزاد برکت

 

چکیده مقالات انگلیسی   

– مشکلات ترجمه طنز در زیرنویس فیلم ها – حسین وثوقی ، لادن صبا 

– ترجمه ادبی : چالشها و فرصتها – پیام عباسی ، حسین وحید دستجردی 

– معیارهایی برای نقد- سالار منافی اناری

– سیمای ادب فارسی در آیینه زبان انگلیسی – بهروز عزبدفتری

– آمار و عینیت در متغیرهای ترجمه – رامین رحیمی