فصلنامه مترجم – شماره ۵

سال دوم، شماره ۵، بهار ۱۳۷۱

فهرست مطالب:

 • توالی و سلسله مراتب در ترجمه – دکتر فرهاد مشفقی
 • نقش مترجم در ترجمه ادبی – جودیت وودزورث  مترجم: عبدالله کوثری
 • مصاحبه با دکتر میرجلال الدین کزازی در باره انه اید
 • ترجمه نوواژه ها – عباس امام
 • ویرایش و نقد ترجمه
 • نقدی بر کتاب فرهنگ اصطلاحات؛ علوم و تمدن اسلامی – علی خزاعی فر
 • ترجمه ماشینی متون علمی انگلیسی به فارسی – هوشنگ مهرجردیان  
 • تکنیک های آموزش ترجمه – آلن داف  مترجم: سیدمحمدرضا هاشمی
 • مشکلات ترجمه الفاظ قرآنی – دکتر ابراهیم انیس  مترجم: سیدحسین سیدی
 • ترجمه شعر دریا از فریدون مشیری – وحید دستجردی
 • ترجمه شعر دیباچه از دکتر شفیعی کدکنی – دکتر بهرام مقدادی