فصلنامه مطالعات ترجمه – شماره ۶

سال دوم، شماره ۶، تابستان ۱۳۸۳

فهرست مطالب:

  • نیل به تعادل سبکی در ترجمه ادبیات داستانی – علیرضا خان جان  
  • نگاهی به رمز گردانی و رمیزآمزی در میان دوزبانه ها – کامبیز محمودزاده  
  • نهضت ترجمه – حسین ملانظر  
  • بحثی در مبانی نظری ترجمه متون دینی – مهرزاد منصوری  
  • ژ – ساخت چامسکی، ترجمه و ابعاد گوناگون معنایی – ابوالفضل مصفا جهرمی ، سعید کتابی  
  • متن های دورگه – فرزانه فرحزاد  

 چکیده های مقاله های انگلیسی   

  • نقش ترجمه در گفتگوی تمدنها – طیبه موسوی میانگاه  
  • نگرش بین فرهنگی بر قابل انکار بودن ترجمه ناپذیری – رامین رحیمی