فصلنامه مترجم – شماره ۱۰

سال سوم، شماره ۱۰، تابستان ۱۳۷۲

 

فهرست مطالب:

– ترجمه سوره تکوير – محمدمهدي فولادوند

– فهم قرآن با قرآن – بهاءالدين خرمشاهي

– ويژگي هاي ترجمه قرآن در تفسير کشف الاسرار – دکتر محمدمهدي رکني

– ترجمه قرآن، مشکلات و ديگاه ها

بهاءالدين خرمشاهي، دکتر ياحقي، دکتر سيدمحمدباقر حجتي، دکتر عبدالکريم سروش، دکتر سيدجلال مجتبوي، حسين استادولي، دکترابوالقاسم امامي، علي صفايي، دکتر نجمه رجايي، سيدمحمدعلي ايازي، دکتر احمد احمدي

– بررسي زبانشناختي آياتي از چهار ترجمه قرآن مجيد – شهره شاهسوندي

– ترجمه اي اسف انگيز از قرآن کريم؛ نقدي بر ترجمه آقاي محمدباقر بهبودي از قرآن – حسين استادولي

– بحث در باره چند واژه قرآني از ديدگاه زبانشناختي – دکتر شهرام هدايت

– نقدي بر ترجمه ابوالقاسم پاينده از قرآن – سيدمحمد فروزان

– ترجمه قرآن، ديروز و امروز؛ مقايسه چهار ترجمه قديمی و جدید قرآن (ترجمه های میبدی، قرآن ری، زین العابدین رهنما و عبدالمحمد آیتی)

– تاملاتی در باره ترجمه قرآن – سیدحسن سیدی

– مباحثی در زمینه ترجمه قرآن – رسول معتمدی

– اصول ترجمه قرآن – ولی الله نقی پورفر

– کتاب شناسی گزیده ترجمه های انگلیسی قرآن کریم – ا.ر.قدوائی  مترجم: علی حقی

– کتاب شناسی جهانی ترجمه های قرآن مجید – مرتضی اسعدی

– نمونه ای از ترجمه قرآن مجید – دو ترجمه در دست انتشار از قرآن – آیت الله مکارم شیرازی، بهاءالدین خرمشاهی

– ترجمه ای ممتاز از قرآن کریم – بها الدین خرمشاهی