فصلنامه مترجم – شماره ۱۵

سال چهارم، شماره ۱۵، پاييز ۱۳۷۳

 

فهرست مطالب:

– آگاهی مترجم از دستور زبان مبدا و توانایی او در برگردان زبان – دکتر بهروز عزبدفتری

– جامعه شناسی زبان و ارتباط میان خارجیان – یوجین ا. نایدا  مترجم: دکتر فرهاد مشفقی

– فرهنگ اصطلاحات ترجمه: واحد ترجمه – علی خزاعی فر

-نقش های زبان – پیتر نیومارک  مترجم: عبدالمحمد دلخواه

– گفتگو با دکتر عزت الله فولادوند

– گزیده کتب و مقالات ترجمه: کژتابی های زبان – بهاءالدین خرمشاهی

– نقد ترجمه: وطن فروش – علی خزاعی فر

– نگاهی به ترجمه قصر – عبدالله کوثری

– کارگاه ترجمه: مشکل بازگرداندن متون ترجمه شده به زبان اصلی – کریم امامی

– همراه با مترجم

– از گوشه و کنار