فصلنامه مترجم – شماره ۸

سال دوم، شماره ۸، زمستان ۱۳۷۱

فهرست مطالب:

 • ستاره دور -نادر نادرپور  مترجم: رضا رادفرنیا
 • ساخت گفتمانی و متنی رباعیات خیام – دکتر لطف الله یارمحمدی
 • سه گونه ترجمه  – جان درایدن  مترجم: سارا خزاع
 • معرفی ترجمه های برگزیده: ضد خاطرات – صالح حسینی
 • فرهنگ اصطلاحات ترجمه: توازن – علی خزاعی فر
 • لغزشگاه های ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس – یوسف حسین بکار  مترجم: محمد عباس پور
 • بخی از ترجمه رساله شکوی الغریب – عین القضاه همدانی
 • کتب و مقالات ترجمه؛ فایده انس با زبان فارسی در ترجمه/ لزوم انس با ادب فارسی در ترجمه – دکتر یوسفی، صالح حسینی
 • نقدی بر ترجمه داستان کوتاه؛ مضمون خائن و قهرمان – محسن رفیعی نژاد
 • معرفی و نقد چند واژه نامه – علی خزاعی فر
 • معرفی کتاب: درآمدی بر اصول و روش ترجمه دکتر کاظم لطفی پور ساعدی
 • تکنیک های آموزش ترجمه؛ آموزش جنبه های مختلف فعل – آلن داف  مترجم: سیدمحمدرضا هاشمی
 • سرباز کوچولو – دکتر افضل وثوقی