شعر زيبايی از يک كودک آفريقايی

When I born, I black,

When I grow up, I black,

When I go in Sun, I black,

When I scared, I black,

When I sick, I black,And

when I die, I still black…