فصلنامه مترجم – شماره ۱۶

سال چهارم، شماره ۱۶، زمستان ۱۳۷۳

فهرست مطالب:

– آگاهی مترجم از دستور زبان مبدا و توانایی او در برگردان زبان – دکتر بهروز عزبدفتری

– خبر معلوم، خبر جدید (نظری به جنبه های فرامتنی – سبکی ترجمه ادبی) – لئوهیکی، رزالورز  مترجم: محمدعلی مختاری اردکانی

– ادبیات در جملات – ریچارد ام . اهمان – مترجم: دکتر مجدالدین کیوانی

– اگر این خیانت باشد: ترجمه و امکانات آن – گرگوری راباسا – مترجم: عبدالله کوثری

– جنبه های زبان و فرازبانی ترجمه همزمان – نانسی سودا – نیکلسون – مترجم: جواد طهوریان

– گفتگو با کریم امامی

– گزیده کتب و مقالات ترجمه: در باره روش ترجمه – دکتر غلامرضا ذات علیان

– نگاهی به مقالات تفسیر موضوعی قرآن کریم – دکتر شهرام هدایت

– معرفی کتاب؛ Longman Dictionary/ f Language & Culture – محمدرضا فخر روحانی

– ملاحظاتی در باره نقد ترجمه شعر – سیدمحمدرضا هاشمی

– کارگاه ترجمه : Persia، Iran  /  Percian ، Iranian  – کریم امامی

– ضرب المثل هایی از شوهر آهوخانم

– گزارشی از کنفرانس یورالکس