هر روز یک تصویر

I would prefer to be a honest failure than to be a corrupt success.

ترجیح می دهم بازنده ای صادق باشم، تا برنده ای فاسد.