۳۶۵-۰۰۳ به اندازه رویا

تنها تا جایی بالنده می شوم که به آن دست بیازم،

تنها تا جایی می روم که آن را بجویم،

تنها امتداد افقی را می بینیم که به آن نظر بیفکنم،

تنها تا زمانی زندگی می کنم که رویایی در سر داشته باشم.