۳۶۵-۰۱۴ تو می توانی

برای تصوراتت حد و مرزی قائل نشو

با تعهد و تلاش می توانی همانی شوی که در خیالت هستی.

بر ذهنیاتت تسلط یاب و باور داشته باش که می توانی.

حتی اگر تمام دنیا به تو بگوید که نمی توانی

تو در باور خود نیرو می یابی

و به هر حال قدرت انجام آن را پیدا می کنی.