۳۶۵-۰۱۳ درس های زندگی

به اشتباهاتت بخند

اما از آنها درس گیر

از مشکلات لطیفه بساز

اما با آنها خودت را نیرومند ساز

سختی ها را سبب سرگرمی خود قرار بده

اما بر آنها پیروز شو

این سه، درس های زندگی برای تو هستند!!