۳۶۵-۰۱v غلبه بر ترس

ترس مرا خواند و باور پاسخش را داد…

هنگامیکه به سمتش رفتم

دیگر اثری از ترس نبود.

ترس ها هم مانند کودکان با توجه و مراقبت رشد می کنند و بزرگ می شوند.

باید برخلاف خواست ترس گام برداریم، نه در جهت آن.