۳۶۵-۰۰۷ هر عشقی را دلی در جایی پذیراست

هر زیبایی را دیدگانی در جایی نگاه است.

هر حقیقتی را گوشی در جایی شنواست.

هر عشقی را دلی در جایی پذیراست.