۳۶۵-۰۱۵ به هدف رسیدن

هرگز مگذار که دلسرد شوی و بیاندیشی که زندگی تو ناچیز و بی اهمیت است و نمی توانی تغییری ایجاد کنی.

تا وقتی که هدف زندگیت را معلوم نکرده ای احساس پیروزی نخواهی کرد.

فراموش نکن که تو فرد خاصی هستی و فقط خود تو هستی که می توانی هدفی را که برای رسیدن به آن زاده شده ای محقق سازی.