۳۶۵-۰۱۱ دشوارترین وضعیت زندگی

دشوارترین وضعیت زندگی

زمانی نیست که کسی شما را درک نمی کند؛

بلکه زمانی است که شما خودتان را درک نمی کنید.