۳۶۵-۰۱۸ اعمال و کردار در زندگی

شما همواره نتیجه رفتار خودتان را تجربه می کنید.اگر کردارتان نیک باشد، نیکی خواهید دید؛و اگرنه بابت آن رنج خواهید کشید.خوب یا بد، به خودتان بستگی دارد.اما نهایتاً مجموعه اعمالتان هستند که زندگیتان را می سازند.