۳۶۵-۰۱۶ فرصتی برای شروع دوباره

چه بسیار زمانهایی که آرزو می کنیم کاش فرصت دوباره ای داشتیم تا از نو شروع می کردیم. فرصتی که در آن اشتباهاتمان را پاک می کردیم و پیروزی را جایگزین شکست می نمودیم.

شروع دوباره احتیاج به زمان خاصی ندارد، تنها چیزی که نیاز دارد این است که عمیقا بخواهیم و با تمام وجود تلاش کنیم.

تلاش برای بهتر زیستن، بخشنده بودن، و برای افزودن شادی به دنیایی که در آن زندگی می کنیم.

هرگز ناامیدانه دست نکش، هرگز مپندار که به پایان راه رسیده ای. چراکه همیشه فردایی هست: فرصتی برای شروع دوباره.