۳۶۵-۰۰۵ زندگی کوتاه است

با سیلی از افسوس بزرگ می شویم،

افسوس هایی برای کارهایی که انجام ندادیم

سخنانی که بر زبان نیاوردیم

عشقی که ابراز نکردیم و . . .

زندگی بسیار کوتاه است

به جای این که افسوس فردا را بخورید،

کارهایی را انجام دهید که امروز شما را شاد می کند.