لیست اصطلاحات گرامر زبان انگلیسی با توضیحات

Nouns (اسم)

 • Noun  (اسم)
 • Abstract noun (اسم انتزاعی)
 • Collective noun (اسم جمع)
 • Common noun (اسم عام)
 • Concrete noun (اسم ذات)
 • Countable noun (اسم قابل شمارش)
 • Gerund (وجه مصدری)
 • Mass noun
 • Proper noun (اسم خاص)
 • Uncountable noun (اسم غیر قابل شمارش)
 • Verbal noun: (اسم فعل)

Verbs (فعل)

 • Verb (فعل)
 • Active (فعل معلوم)
 • Agent (فعل عامل)
 • Auxiliary verb (فعل کمکی)
 • Finite verb (فعل معین)
 • Infinitive: (مصدر)
 • Intransitive (فعل لازم)
 • Irregular (فعل بی قاعده)
 • Modal verb (فعل مُدال)
 • Non-finite verb (فعل نامعین)
 • Object (مفعول)
 • Participle (وجه وصفی)
 • Passive (فعل مجهول)
 • Phrasal verb (فعل دوقسمتی)
 • Regular (فعل باقاعده)
 • Split infinitive (مصدر گسسته)
 • Subject (فاعل)
 • Transitive (فعل متعدی)

Adjectives (صفت)

 • Adjective (صفت)
 • Attributive (صفت گونه‎)
 • Classifying (صفت طبقه بندی کننده‎)
 • Comparative (صفت برتر یا تفضیلی)
 • Positive (صفت مثبت)
 • Postpositive
 • Predicative
 • Qualitative (صفت کیفی)
 • Superlative (صفت برترین یا عالی)

Pronouns (ضمیر)

 • Pronoun (ضمیر)
 • Personal pronoun (ضمیر شخصی)
 • Possessive pronoun (ضمیر ملکی)

Articles  (حرف تعریف)

 • Article (حرف تعریف)
 • Definite article (حرف تعریف معین)
 • Indefinite article (حرف تعریف نامعین)

Tenses and Moods (وجه دستوری و زمان فعل)

 • Aspect (وجه)
 • Conditional (شرطی)
 • Continuous (استمراری)
 • Future (آینده)
 • Imperative (امری یا دستوری)
 • Indicative (اِخباری)
 • Interrogative (پرسشی)
 • Mood (وجه)
 • Past (گذشته یا ماضی)
 • Perfect (قسمت سوم فعل)
 • Present (حال یا مضارع)
 • Progressive (استمراری)
 • Subjunctive (التزامی)
 • Tense (زمان)

Sentences (جمله)

 • Sentence ()جمله
 • Syntax (نحو)

Clauses (بند)

 • Clause: (بند)
 • Conditional clause: (بند شرطی)
 • Coordinate clause: (بند همپایه)
 • Defining relative clause: (بند موصولی معین)
 • Main clause: (بند اصلی)
 • Non-restrictive relative clause: (بند موصولی غیرتحدیدی)
 • Relative clause: (بند موصولی)
 • Restrictive relative clause: (بند موصولی تحدیدی)
 • Subordinate clause: (بند وابسته)

Speech (نقل قول)

 • Direct speech (نقل قول مستقیم)
 • Indirect speech (نقل قول غیرمستقیم)
 • Reported speech (نقل قول غیرمستقیم)

Other parts of speech (انواع دیگر نقل قول)

 • Part of speech (نقش دستوری)
 • Adverb (قید)
 • Conjunction (کلمۀ ربط)
 • Determiner (معرّف یا تعیین کننده)
 • Exclamation (تعجبی)
 • Interjection (حرف ندا)
 • Preposition (حرف اضافه)
 • Quantifier (تعیین کننده)
 • Word class (ردۀ کلمه)

Other useful terms (دیگر اصطلاحات کاربردی)

 • Adjunct (عبارت قیدی)
 • Adverbial (گروه قیدی)
 • Affirmative (مثبت)
 • Cohesion (انسجام)
 • Cohesive device (صنعت انسجام)
 • Complement (متمم)
 • Compound (مرکب)
 • Connective (ربطی)
 • Consonant (هم خوان، صامت یا حرف بی صدا)
 • Contraction (مخفف)
 • Coordination (هم پایگی)
 • Corpus
 • Digraph (حرف مرکب)
 • Ellipsis (حذف به قرینه)
 • Etymology (ریشه شناسی)
 • First person (اول شخص)
 • Formal (رسمی)
 • Fronting/fronted
 • GPC
 • Grapheme
 • Grapheme-phoneme correspondences
 • Homograph (هموگراف)
 • Homonym (هم املاء)
 • Homophone (هم آوا)
 • Inflection (ادات صرف)
 • Informal (غیررسمی)
 • Modifier (توصیف کننده)
 • Morpheme (تک واژ)
 • Morphology (صرف)
 • Negative (منفی)
 • Phrase (عبارت)
 • Phoneme (واج)
 • Plural (جمع)
 • Possessive (ملکی)
 • Prefix (پیش وند)
 • Root Word (کلمۀ اصلی)
 • Schwa (صدای شوآ)
 • Second person (دوم شخص)
 • Slang (زبان عامیانه)
 • Split digraph (حرف مرکب گسسته)
 • Standard English (انگلیسی استاندارد یا معیار)
 • Stress (تأکید یا فشار)
 • Subordination (وابستگی)
 • Suffix (پسوند)
 • Syllable (بخش)
 • Third person (سوم شخص)
 • Trigraph
 • Unstressed (بدون تأکید)
 • Vowel (واکه، مصوت یا حرف صدادار)
 • Word (کلمه)
 • Word family (تبار کلمه)