۳۶۵-۰۰۹ شکوفایی مانند یک گل

درک شادی تنها پس از مواجهه با پیشامدی ناخوشایند امکان پذیر است.

اگر می خواهیم مانند گلی در گلزار زندگی شکوفا شویم،

می بایست در زندگی هنر مدارا کردن با خارها را بیاموزیم.