۳۶۵-۰۱۹ دوست واقعی

دوست واقعی کسی است که:به هر آنچه انجام دهی و هر آنچه بیندیشی اهمیت می دهد،در شادی و غم تنهایت نمی گذارد،افکار و اعمالت را درک می کند،درباره خودت حقیقت را به تو می گوید،همیشه می داند در چه حالی.