۳۶۵-۰۱۰ می بایست سکوت کنیم

پیش از آن که سروری کنیم،

می بایست بندگی کنیم.

پیش از آن که بندگی کنیم،

می بایست مهیا شویم.

پیش از آن که مهیا شویم،

می بایست بیاموزیم.

پیش از آن که بیاموزیم،

می بایست گوش فرا دهی .

پیش از آن که گوش فرا دهیم،

می بایست سکوت کنیم.