كتاب هایی كه بايد پيش از مرگ خواند!

فهرست ۱۰۰۱ کتابي که توسط بيش از ۲۰ نفر از منتقدين ادبي دستچين شده وبراي مطالعه درالويت قرار گرفته اند. به همراه فهرست اسامی ۲۲۰ جلد کتاب ترجمه شده به فارسی از۱۰۰۱ کتابی که بايد پيش از مرگ خواند و نام ناشر آن.