فرهنگ آثار: معرفی آثار مکتوب ملل جهان از آغاز تا امروز

فرهنگ آثار، معرفي و نقد و تحليل همه آثار مكتوب و مهمي است كه از آغاز پيدايش كتاب در جهان تا سال ۱۹۹۰ نوشته شده است. آثار ماندني و تأثيرگذار از رمان و شعر گرفته تا فلسفه و تاريخ در اين فرهنگ آمده است.