فرهنگ فارسی به انگلیسی کیمیا

دیدن یک فرهنگ در ویترین کتاب فروشی ها شاید یک امر عادی تلقی شود، ولی فرهنگی که توسط مترجم باسابقه و کهنه کاری همچون زنده یاد کریم امامی گرد آوری و تدوین شود، اثری منحصر به فرد و باارزش خواهد بود.