فصلنامه مترجم – شماره ۱

سال اول، شماره ۱، بهار ۱۳۷۰

فهرست مطالب:

 • آغاز سخن
 • نام و موضوع معرفتي حوزه تحقيقات ترجمه
 • تاملي در معيارهاي ترجمه
 • مصاحبه با صالح حسيني در باره خشم و هياهو
 • ويرايش و نقد ترجمه هاي دانشجويي
 • مترجم و كلمه
 • فرهنگ اصطلاحات ترجمه
 • ترجمه متون مذهبي
 • تولدي تازه تر ترجمه رمان
 • ترجمه گفتگو
 • نقدي بر كتاب تئوري هاي ترجمه و تفاوت ترجمه مكتوب و شفاهي
 • ترجمه هاي ادبي منتشر شده در فصل گذشته