فصلنامه مطالعات ترجمه – شماره ۱۳

سال چهارم، شماره ۱۳، بهار ۱۳۸۵

 

فهرست مطالب:

– تحلیل دیدگاه های مترجمان حرفه ای – علی محمد محمدی

– ترجمه ماشینی و ترجمه انسانی، در تکامل نه در تقابل – طیبه موسوی میانگاه

– بازنمایی انتزاعی در ترجمه ماشینی – اکبر حسابی    

 

چکیده های مقاله های انگلیسی   

– فرآیندهای نهادبندی کلامی در ترجمه اخبار – منصور فهیم، عزیزالله فتاحی

– ژاک دریدا: ترجمه و پارادوکس زوال و بقا – امیرعلی نجومیان

– مشکلات بین فرهنگی ترجمه گفتار تعارف آمیز – صمد میرزایی سوزنی

– ترجمه قرآن مجید: معنای تلویحی گفتاری – شهره شاهسوندی

– ترجمه شناسی – رامین رحیمی