فصلنامه مطالعات ترجمه – شماره ۱۴

سال چهارم، شماره ۱۴، تابستان ۱۳۸۵

فهرست مطالب:

– درآمدی بر اصول و مبانی ترجمه طنز – ابوالفضل حری

– کاربرد حسن تغییر در ترجمه – صمد میرزا سوزنی

– ترجمه و دستور همگانی – ابوالفضل مصفا جهرمی ، سعید کتابی

– تاثیر ترجمه بر ساخت واژه در زبان فارسی – مهرزاد منصوری    

چکیده های مقاله های انگلیسی   

– کاربرد ترجمه در ارزشیابی مهارت خواندن فراگیران زبان انگلیسی – حبیب ا… مشهدی

– تعریف ترجمه : مشکلات و چشم اندازها – اسماعیل فقیه

– ترجمه ماشینی و کامپیوتری در عصر ارتباطات – احسان بخشنده ، پرویز مصلی نژاد

– نظریه ارتباط و راهبرد تصریح در ترجمه – امیر مهدوی ظفرقندی