فصلنامه مطالعات ترجمه – شماره ۱۵

سال چهارم، شماره ۱۵، پاييز ۱۳۸۵

فهرست مطالب:

– فواید مقابله ترجمه با متن اصلی – حسن هاشمی میناباد

– ملاحظات هرمنوتیکی در ترجمه متون فلسفی و دینی – حمیدرضا آیت اللهی

– ترجمه و فرهنگ جهانشمول : ادبیات زنان خاورمیانه در جهان شمال – شعله وطن آبادی

– نگاهی به نظیه فرازبان معنایی طبیعی و مسئله ترجمه پذیری – آزیتا افراشی

 

چکیده های مقاله های انگلیسی   

– مروری بر واژگان / مفاهیم ترکی برای ترجمه در دوره های پیش از عثمانی تا عثمانی – جمال دمیرپی اوغلو

– نگاهی به عملکرد مترجم شفاهی – کامبیز محمودزاده

– راهکارهای دخل و تصرف در ترجمه : خیام و رومی – فرزانه فرح زاد