فصلنامه مطالعات ترجمه – شماره ۱۱

 

سال سوم، شماره ۱۱، پاييز ۱۳۸۴

فهرست مطالب:

– ترجمه در گفتمان فلسفی ژاک در یدا – مهران زنده بودی  

– جادوی معنای اول در ترجمه – صمد میرزا سوزنی  

– شان و منزلت مترجم و نظریه پرداز در مطالعات ترجمه – غلامرضا تجویدی  

 – نقد ترجمه چیست؟ – محمدحسن تقیه  

چکیده های مقاله های انگلیسی:  

  – برج بابل و پیدایش ترجمه خوانش والتر بنیامین و ژاک دریدا از انجیل عهد عتیق – امیر علی نجومیان  

– بازتاب بومی گرایی در یک ترجمه ادبی – محمد غضنفری  

– نگاهی به تفاوت های فرهنگی و راهبردهای ترجمه – محمدخطیب، مرجان خانجانی خانی  

– چند اصل اخلاقی برای مترجمان همزمان – کریم شعبانی  

– قرآن مجید: ترجمه و پیش فرض های عقیدتی – حسین ملانظر، سیدمحمد محقق