فصلنامه مطالعات ترجمه – شماره ۱۲

سال سوم، شماره ۱۲، زمستان ۱۳۸۴

 

فهرست مطالب:

– بازنمود ایدئولوژی و قدرت در ترجمه – زهرا میرزا ، علیرضا خان جان 

– رده شناسی متن، سطح دشواری متن و ترجمه – غلامرضا تجویدی  

– ترجمه واژگان بدیع از انگلیسی به فارسی – صمد میرزا سوزنی      

 

چکیده مقاله های انگلیسی

– عوامل تاثیر گذار بر ترجمه چند رسانه ای – حسین وثوقی، شیرین فرهی آشتیانی

– والتر بنیامین: ترجمه و خویشاوندی  زبان ها – امیرعلی نجومیان

– کاربرد پیکره ها در ترجمه – طیبه موسوی میانگاه

– کاربرد عوامل انسجامی در ترجمه و بررسی مقابله ای متون فارسی و ترجمه های انگلیسی آنها – حسین وحید دستجردی ، سکینه تقی زاده