فصلنامه مطالعات ترجمه – شماره ۷ و ۸

سال دوم، شماره ۷-۸، پاييز و زمستان ۱۳۸۳

فهرست مطالب:

  • نقش ترجمه در توسعه علوم انسانی در ایران – سالار منافی اناری  
  • خرد گرایی و کلان نگری در ترجمه داستان : رهیافتی نقش گرا به تعادل سبکی – علیرضا خانجان  
  • نگاهی به ارزشیابی در ترجمه شفاهی – کامبیز محمودزاده  
  • استفاده از فناوری جدید در ترجمه – طیبه موسوی میانگاه  

    چکیده های مقاله های انگلیسی   

  • راهکار پیش بینی در ترجمه همزمان – کریم شعبانی  
  •  نظری به ترجمه ماشینی برای زبان فارسی – مهران انوشیروان تقوائی پور  
  •  نقش آموزش الگوهای بنیادین جملات انگلیسی در ارتقای کیفیت ترجمه دانشجویان -سیدمهدی منصوری ، رامین رحیمی
  •  ابعاد مختلف تعادل در ترجمه – طاهر سرحدی  
  •  معنا در ترجمه – فرزانه فرح زاد