یادداشتی بر برگردان اشعار خیام از نجف دریابندری

اخیراً فرصتی پیش آمد که به ترجمه آقای امامی‌از ابیات خیام نگاهی بیندازم. آن‌چه به نظر خوانندگان می‌رسد، نکته‌هایی است که در ضمن خواندن این ترجمه یادداشت شده است. تصور نگارنده این است که شاید مترجم بعضی از این ملاحظات را بپسندد و احیاناً در چاپهای بعدی ترجمه خود آن‌ها را وارد کند. در این‌جا نخست متن فارسی و ترجمه انگلیسی رباعی های مورد بحث را می‌آورم و سپس یادداشت خود را نقل می‌کنم.