ترجمه شعر صدای پای آب سهراب سپهری

اهل كاشانم

روزگارم بد نيست.

تكه ناني دارم،

خرده هوشي،

سر سوزن ذوقي.

مادري دارم ،

بهتر از برگ درخت.

دوستاني، بهتر از آب روان.