ترجمه شعر True Greatness

بزرگی و شان حقیقی

بزرگی و شان انسان،

در بزرگی وشان رویاهایش،

درعظمت عشقش،

در والایی ارزشهایش،

ودر شادی و سرور تقسیم شده اش نهفته است.