هفت راز برای ياد گيرندگان زبان انگليسی

راز اول: در مورد استرس كلمه بدانيدراز دوم: استرس جملهراز سوم: گوش كنيد! گوش كنيد! گوش كنيد!راز چهارم: گوش نكنيد!راز پنجم: دامنه لغات خود را با يادگيری ۵ كلمه در روز بهبود بخشيدراز ششم: ۳۰ دقيقه در يک روز بهتر از ۳٫۵ ساعت در يک هفتهراز هفتم: مرور كنيد! مرور كنيد! مرور كنيد!