پيشنهادهايی در ترجمه نوشته های علمی و تحقيقی

منظور از اين نوشته ارائه پيشنهادهايي است برای ترجمه متنهای علمي و تحقيقي به ويژه آثار يونسكو در كتابداري و دانش اطلاع رساني، تجربه نويسنده در ترجمه اين آثار در مركز اسناد و مدارک علمي و ويرايش بعضي از آنها انگيزه نوشتن اين مقاله بوده است. مقاله در دو بخش است. در بخش اول دشواريها را شرح داده ايم و در بخش دوم در ضمن چند مثال، پيشنهادها را ارائه كرده ايم.