ترجمه، ظرافت ها، پیچیدگی ها و لغزش ها

خطاهای ترجمه

ویژگی های یک ترجمه خوب

ویژگی های مترجم

نمونه هایی از خطا های ترجمه

ترجمه اصطلاحات

بی توجهی به زبان و سبک نویسنده

نام های خاص

پیشنهاد ها و راهکارها