علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

#flashcard

DEVIL’S ADVOCATE کسی که برای پیشرفت کار مخالف خوانی میکند
DEVIL’S ADVOCATE کسی که برای پیشرفت کار م ...


Powered by:
WordPress Pinterest theme


‎بالا