علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

#vocabulary

to get away from … از موضوع بحث منحرف شدن
to get away from … از موضوع بحث منحرف شدن
۰۱۳٫ OUT OF THE BLUE ناگهان، ناغافل
۰۱۳٫ OUT OF THE BLUE ناگهان، ناغافل
to get at something به چیزی دسترسی پیدا کردن
to get at something به چیزی دسترسی پیدا کردن
get around to فرصت انجام دادن کاری را پیدا کردن
get around to فرصت انجام دادن کاری را پیدا کردن


Powered by:
WordPress Pinterest theme


‎بالا