علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

#phrasal verb

to get back at … حق کسی را کف دستش گذاشتن
to get back at … حق کسی را کف دستش گذاشتن
to get back … پس گرفتن
to get back … پس گرفتن
to get away with…قسر در رفتن
to get away with…قسر در رفتن
to get away from … از موضوع بحث منحرف شدن
to get away from … از موضوع بحث منحرف شدن
to get away
to get away
to get at something به چیزی دسترسی پیدا کردن
to get at something به چیزی دسترسی پیدا کردن
get around to فرصت انجام دادن کاری را پیدا کردن
get around to فرصت انجام دادن کاری را پیدا کردن
go around پخش شدن اخبار
go around پخش شدن اخبار
get along کنار آمدن
get along کنار آمدن
get ahead پیشرفت کردن
get ahead پیشرفت کردن
get after ملامت کردن
get after ملامت کردن
get across فهماندن
get across فهماندن
get above خود را گرفتن
get above خود را گرفتن
to get about سفر کردن
to get about سفر کردن
set aside
set aside
۱۵ فعل مرکب مفید و کاربردی
۱۵ فعل مرکب مفید و کاربردی
to set up
to set up

Powered by: WordPress Pinterest theme

‎بالا