علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

#phrasal verbs

to get away from … از موضوع بحث منحرف شدن
to get away from … از موضوع بحث منحرف شدن


Powered by:
WordPress Pinterest theme


‎بالا