علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

#phrasal verbs

to get back at … حق کسی را کف دستش گذاشتن
to get back at … حق کسی را کف دستش گذاشتن
to get away with…قسر در رفتن
to get away with…قسر در رفتن
to get away from … از موضوع بحث منحرف شدن
to get away from … از موضوع بحث منحرف شدن
go around پخش شدن اخبار
go around پخش شدن اخبار
get ahead پیشرفت کردن
get ahead پیشرفت کردن
get after ملامت کردن
get after ملامت کردن
set apart
set apart
set about
set about

Powered by: WordPress Pinterest theme

‎بالا