علاقه مندی های مرتبط خود را ساماندهی کنید و به اشتراک بگذارید...

#idioms

KEEP YOUR HEAD ABOVE WATER … خود را سر پا نگه داشتن (در گرفتاری مالی)
KEEP YOUR HEAD ABOVE WATER … خود را سر پا نگه داشتن (در گرفتاری مالی)
NUTS and BOLTS…فوت و فن
NUTS and BOLTS…فوت و فن
IN DEEP WATER … توی دردسر
IN DEEP WATER … توی دردسر
۱۰ اصطلاح برگرفته از موسیقی
۱۰ اصطلاح برگرفته از موسیقی
Far Cry متفاوت
Far Cry متفاوت
Elvis Has Left the Building نمایش تمام شد
Elvis Has Left the Building نمایش تمام شد
Cat Got Your Tongue
Cat Got Your Tongue

Powered by: WordPress Pinterest theme

‎بالا